top of page

Drone, naakt en natuur

Drones, naakt en natuur zijn een geweldige combinatie.

Een drone kan foto's maken vanuit standpunten op 5 tot 120 meter hoog in de lucht. Dit biedt de mogelijkheid om landschappen van bovenaf te zien, zoals boomtoppen, hoog gras en zandvlaktes, maar ook door de mens gemaakte constructies zoals een uitkijktoren of een hoogbouw. De drones waarmee ik werk zijn van topklasse, technologisch geavanceerd, zeer betrouwbaar en fotograferen in hoge resolutie.

Werken met drones is spannend omdat de drone-technologie nog volop in ontwikkeling is, drones nog zeldzaam zijn, software altijd in Beta-test lijkt te zijn en er maandelijks nieuwe features verschijnen. Naakten fotograferen vanuit een drone voelt als pionieren omdat er geen cursussen of voorbeelden zijn.

 

Gelukkig hou ik van pionieren.

Naakten zijn prachtig om te tekenen, schilderen of fotograferen. Voor mij gaat het om puurheid, sensualiteit, zachte kleuren en interessante persoonlijkheden. Tot nu toe heb ik duizenden tekeningen gemaakt en misschien wel honderd schilderijen. Ik ben dol op tekenen en schilderen, maar het kost ook veel tijd om de resultaten te krijgen die ik wil.

De combinatie van landschapsfotografie vanuit een drone en naakten van een afstand lijkt heel goed te passen. Landschappen zijn prachtig als ze vanaf een bepaalde hoogte worden bekeken, en naakten zijn echt allemaal rondingen, lijnen en schoonheid vanaf een afstand. Naakten geven kracht aan een landschap en de resulterende drone-nudes of Dronudes voelen aan als een nieuwe kunstvorm.

Hoewel ik streef naar het beste eindresultaat in de vorm van artistieke foto's, is ook het proces zelf belangrijk. Het is als een performance, waarbij de deelnemers naaktheid in de natuur ervaren, zichzelf zien op artistieke foto's en we als team samenwerken om kunst te maken. Inmiddels zijn er honderden dronemodellen en anticiperende dronemodellen, en dat voelt voor mij als een eer.

Heel veel dank voor al die modellen, aangezien zij de moed hebben om te werken met de brommende drones, hitte of kou, kriebelend hoog gras en lange wandelingen in Nederlandse natuurparken.

Drones, nudes and nature are a great combination

A drone can make photographs from viewpoints which are rarely used: 5 to 120 meters up in the air. This provides opportunity to see landscapes from above, like treetops, high grass and treelines but also man-made structures like a watch tower or a high-rise building. The drones that I work with are top of the line, technological advanced, very reliable, and shoot in high resolution.

Working with drones is pioneering since the drone-technology is still developing, the machines are still rare, software seems to be always in Beta-test, and new features appear monthly. Photographing nudes from a drone is pioneering since there are no courses or examples.

 

Fortunately, I love pioneering.

Nudes are beautiful to draw, paint or photograph. For me it is about purity, sensuality, soft colors and interesting personalities. So far I have made thousands of drawings and perhaps a hundred paintings. I love to draw and paint, but it requires also a lot of time to create the results that I want.
 

The combination of landscape photography from a drone and nudes-from-a-distance seems to fit very well. Landscapes are beautiful when seen from a certain height, and nudes are really all curves, lines and beauty when seen from a distance. Nudes give power to a landscape and the resulting drone-nudes or Dronudes feel like new art form.

Although I strive for the best end result in the form of artistic photos, the process itself is also important. It is like a performance, in which the participants experience nudity-in-nature, seeing yourself in artistic photo's, and cooperating as a team to make art. There are now hundreds and hundreds of drone models and anticipating drone models, and that feels like an honour for me.

Finally, much gratitude goes out to the models, since they are the ones that have the courage to work with the whizzing drone, the heat or the cold, the high grass and long walks in Dutch nature parks. Thank you all!

bottom of page